களஞ்சியம்

1. சுகமான சுமை
2. மீதம்
3. ஏன்?
4. வரம்
5. யார் கவிதையோ ?
6. தேடல்
7. பிச்சைக்காரன்
8. நிர்வாணி
9. முலைகள்
10. செத்தும் கொடுத்தவர்கள்
11. கல்யாண யோகம்
12. ஆண்குறி!
13. பெண்ணின் பிளவு
14. அம்மனும் தீட்டு
15. காதலின் காத்திருப்பு
16. தூ(ய்)மையானவள்
17. என்னைப் போலவே!

Advertisements